About Magenta

This author has not yet filled in any details.
So far Magenta has created 0 blog entries.
Deze website gebruikt cookies en diensten van derden. Voor meer informatie ga je naar onze privacy instellingen Ik begrijp het!

Privacy Verklaring Orizon West

Datum laatste wijziging: 1 februari 2019.

1. Over deze Verklaring

Deze privacyverklaring (hierna "Verklaring") omschrijft de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke Orizon West te Penninckstraat 2 te 8840 Staden, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met nummer BE 0431.300.701, E. info@orizonwest.be, T. 051 26 38 60 (hierna de "Onderneming", "we/wij" of "ons") op of via haar website www.orizonwest.be (hierna de "Website").

Gelieve deze Verklaring door te nemen om meer informatie te krijgen over onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken via de Website, voor welke doeleinden en wat uw rechten in dit verband zijn.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze Verklaring, dient u hiervoor volgend emailadres te gebruiken: info@orizonwest.be.

Door met de Onderneming in contact te treden via de Website en/of door gebruik te maken van de Website, erkent u deze Verklaring te hebben gelezen.

2. Toepasselijke wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens

Voor de toepassing van deze Verklaring hebben begrippen zoals “persoonsgegevens”, “verwerkingsverantwoordelijke”, “verwerken” en betrokkene” de betekenis die daaraan wordt gegeven in de toepasselijke wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens zijnde de Verordening 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 EG, en de Belgische wetgeving tot uitvoering van deze Verordening (hierna “Toepasselijke Privacywetgeving”).

3. Categorieën persoonsgegevens, doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, de doeleinden waarvoor wij die verwerken en de toepasselijke juridische basis (rechtsgrond).

Categorieën persoonsgegevens

Identificatiegegevens van klanten (naam, voornaam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens)
 • Doeleinden van de verwerking: Klantenbeheer, bijvoorbeeld voor onze administratie, bestellingen, uitvoering van de opdracht, facturatie.
 • Rechtsgrond: Noodzaak voor uitvoering overeenkomst
 • Doeleinden van de verwerking: Know your customer
 • Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang van Orizon West om haar klantenbestand te kennen.
 • Doeleinden van de verwerking: Verdediging in rechte en debiteurenbeheer
 • Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang van Orizon West om haar belangen als onderneming te verdedigen.
 • Doeleinden van de verwerking: Boekhouding
 • Rechtsgrond: Wettelijke verplichting

Identificatiegegevens van prospecten (naam, voornaam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Doeleinden van de verwerking: Prospecting
 • Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang van Orizon West om haar klantenbestand uit te breiden.

Elektronische contactgegevens van klanten
 • Doeleinden van de verwerking: Direct marketing voor eigen producten en diensten van Orizon West aan klanten
 • Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang van Magenta

Elektronische contactgegevens van prospecten
 • Doeleinden van de verwerking: Direct marketing aan prospecten
 • Rechtsgrond: Toestemming

Voorkeuren en interesses in het kader van direct marketing per e-mail
 • Doeleinden van de verwerking: Profilering
 • Recht: Gerechtvaardigd belang om direct marketing toe te spitsen op de voorkeur van de klant of prospect.

Indien de verstrekking van persoonsgegevens zoals hierboven omschreven een wettelijke of contractuele verplichting is of een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, dan ben u verplicht om deze gegevens mee te delen. Een weigering om de persoonsgegevens mee te delen kan er bijgevolg toe leiden dat wij geen overeenkomst met u kunnen afsluiten en/of u geen toegang tot de dienst (miv. de Website) kunnen geven.

4. Ontvangers van persoonsgegevens

De Onderneming kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende categorieën ontvangers:
 • Reclamebureau Magenta ter versturing van de nieuwsbrief (magenta.be)
 • Boekhouders
 • Leveranciers ter levering van goederen

5. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen doorgegeven en verwerkt worden in andere landen dan het land waar u verblijft. Deze landen kunnen wetgeving inzake gegevensbescherming hebben die afwijkt van de wetten van uw eigen land (en, in sommige gevallen, minder beschermend zijn). De Onderneming verbindt zich ertoe om persoonsgegevens alleen door te geven voor zover er voldoende garanties bestaan op het gebied van de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving (in het bijzonder, het bestaan van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie). In andere gevallen neemt de Onderneming passende beschermingsmaatregelen opdat de persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze Verklaring. Op verzoek zal de Onderneming hierover meer informatie verstrekken alsook een kopie van deze maatregelen bezorgen.

6. Bewaartermijn

Wij houden de persoonsgegevens niet langer bij dan nodig in functie van de doeleinden waarvoor ze verzameld worden (zie schema hierboven). In bepaalde gevallen zijn wij echter wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens langer bij te houden of is onze behoefte om de gegevens langer bij te houden op andere wijze gerechtvaardigd.

Wanneer dit niet langer het geval is, zullen we de persoonsgegevens ofwel verwijderen ofwel anonimiseren. Indien het voorgaande niet mogelijk is, bijvoorbeeld, omdat uw persoonsgegevens opgeslagen werden in onze back-up archieven, dan zullen we uw persoonsgegevens veilig bewaren en deze niet verder verwerken tot de verwijdering mogelijk is.

7. Rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

In overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving beschikt u over het recht om aan ons toegang tot uw persoonsgegevens te vragen, om deze te verbeteren of om deze te wissen. In overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving, kan u bovendien bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of ons verzoeken om de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan of de verwerking van uw persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van een andere juridische basis dan uw toestemming;

U kan zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing). U kunt dit recht uitoefenen door zich uit te schrijven via de link in de marketing emails die de Onderneming u stuurt. Gelieve ons te contacteren via onderstaande contactgegevens om zich af te melden voor andere vormen van marketing.

U heeft bovendien ook het recht om overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dan dient u contact op te nemen met de Onderneming via info@orizonwest.be. We zullen uw verzoek beantwoorden in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving.

8. Wijziging van de privacyverklaring

Deze Verklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden om te worden aangepast aan juridische, technische of commerciële wijzigingen. Wanneer we onze Verklaring wijzigen, nemen we gepaste maatregelen om u hierover te informeren, naar gelang het belang van de wijzigingen die we doorvoeren.

Bovenaan deze Verklaring kan u zien wanneer deze laatst werd gewijzigd ("Datum laatste wijziging").

Cookieverklaring Orizon West

Datum laatste wijziging: 1 februari 2019.

1. Over deze Verklaring

Deze Cookieverklaring (hierna de "Verklaring") legt uit hoe met maatschappelijke zetel te Penninckstraat 2 te 8840 Staden, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met nummer BE 0431.300.701, E. info@orizonwest.be, T. 051 26 38 60 (hierna de “Onderneming", "we/wij" of "ons") gebruik maakt van cookies en gelijkaardige technologieën om u te herkennen wanneer u onze website bezoekt op www.orizonwest.be (hierna de "Website").

In deze Verklaring leggen we u uit wat cookies precies zijn, waarom we ze gebruiken en wat uw rechten om het gebruik ervan te beheren

Voor zover door gebruik van cookies ook persoonsgegevens (zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) over u verzamelen, verwerken wij die conform de bepalingen van de Privacyverklaring [link toevoegen] en deze Cookieverklaring.

Gelieve deze Verklaring grondig na te lezen. Indien u vragen heeft, kan u met ons contact opnemen via info@orizonwest.be.

2. Wat zijn "cookies en gelijkaardige technologieën"?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies worden vaak gebruikt om de kwaliteit en functionaliteit van websites te verbeteren alsook om informatie te verzamelen over het gebruik van de website.

Er bestaan verschillende soorten cookies. De zogenaamde "eerste partijcookies" worden geplaatst door de eigenaar van de website (de Onderneming) worden genoemd. Cookies die door andere partijen geplaatst worden, noemt men "derde partijcookies". Door gebruik te maken van derde partijcookies kunnen bijvoorbeeld functionaliteiten van derde partijen op of via de website beschikbaar gesteld worden (bv. Interactieve content). Deze derden kunnen mogelijks ook informatie gebruiken over uw bezoeken aan deze Website of andere websites om relevante advertenties over goederen en diensten waarin u mogelijks geïnteresseerd bent weer te geven.

Daarnaast kunnen we ook gelijkaardige technologieën gebruiken, zoals web beacons (ook wel "tracking bug", "tracking pixel" of "clear gifs" genoemd). Dit zijn kleine grafische bestanden met een unieke identificator waardoor wij kunnen herkennen wanneer iemand onze Websites heeft bezocht. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld begrijpen of u via een online advertentie op een derde website op onze Website bent terechtgekomen, het succes van marketingcampagnes meten en de kwaliteit en functionaliteit van onze Website te verbeteren. Het functioneren van deze gelijkaardige technologieën kan mede afhankelijk zijn van cookies. Indien u bepaalde cookies weigert dan kan dit dus ook deze technologieën beïnvloeden.

3. Informatie over de cookies die wij gebruiken

Om het voor u zo duidelijk mogelijk te maken, geven wij hieronder een gestructureerd overzicht van de types cookies die wij gebruiken, waarom wij ze gebruiken, wie deze cookies beheert, hoe lang zij bewaard worden en hoe u deze zelf kan beheren/verwijderen. Cookies zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan deze die hieronder opgesomd staan.

De bewaartijd van cookies verschilt naar gelang het type cookie. Zo bestaan "sessiecookies" enkel zolang uw website browser openstaat en worden zij automatisch verwijderd worden als u uw browser sluit of de applicatie verlaat. De zogenaamde "permanente cookies", blijven echter bestaan wanneer uw browser of applicatie gesloten is en kunnen door websites of applicaties gebruikt kunnen worden om uw computer te herkennen als u later opnieuw uw browser of applicatie opent.

Analytische en aanpassingscookies: Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van onze Website, bijvoorbeeld om te zien hoe effectief een marketing campagnes is of om de Website aan te passen voor u.

Wie gebruikt deze cookies: reclamebureau Magenta gebruikt deze informatie om de werking van de website en de content te optimaliseren (magenta.be) Hiervoor worden Google Analytics ingeschakeld. Hier geldt de privacy policy van Google: google.com/policies/privacy/cookies/ Hoe lang worden deze cookies bewaard: deze cookies worden bewaard volgens de standaardinstellignen van Google (730 dagen). Hoe kan ik deze cookies weigeren: Om deze cookies te weigeren, gelieve de instructies te volgen onder de titel "Hoe kan ik cookies zelf beheren? Advertentiecookies: Deze cookies worden gebruikt om reclameboodschappen relevanter te maken voor u. Zij voorkomen bijvoorbeeld dat u voortdurende dezelfde advertentie te zien krijgt en kunnen advertenties selecteren die gebaseerd zijn op uw voorkeuren en interesses.

Wie gebruikt deze cookies: reclamebureau Magenta gebruikt deze informatie om de advertenties zo goed mogelijk af te stemmen naar de noden van de klant (magenta.be) Hoe lang worden deze cookies bewaard: de cookies worden een standaardtijd bewaard die door programma voorzien is. Hoe kan ik deze cookies weigeren: Om deze cookies te weigeren, gelieve de instructies te volgen onder de titel "Hoe kan ik cookies zelf beheren?" Overzicht advertentiekookies:

Google: google.com/policies/privacy/cookies/ Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy. Pas hier je voorkeuren aan: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audience

4. Hoe kan ik cookies zelf beheren?

U kan zelf kiezen of u bepaalde cookies aanvaardt of weigert via uw web browser instellingen. Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren, kan u nog steeds onze Website gebruiken maar zal de toegang tot bepaalde functies en onderdelen van onze Website mogelijks beperkt zijn. De wijze waarop u cookies kan weigeren via uw web browser instellingen verschilt mogelijks van browser tot browser, voor meer informatie raadpleegt u dan ook best het hulpmenu van uw browser.

5. Cookies die eerder geplaatst werden

Indien u een of meer cookies heeft uitgeschakeld, kunnen we nog steeds informatie gebruiken die verzameld werd door deze cookies voordat zij werden uitgeschakeld. We zullen echter geen verdere informatie meer verzamelen via deze uitgeschakelde cookies.

6. Meer informatie over cookies

Indien u meer wil weten over cookies, hoe deze worden geplaatst en hoe u ze kan beheren gelieve de volgende website te raadplegen: https://www.allaboutcookies.org.

7. Wijzigingen aan deze Verklaring

Deze Verklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden om te worden aangepast aan juridische, technische of commerciële wijzigingen. Wanneer we onze Verklaring wijzigen, nemen we gepaste maatregelen om u hierover te informeren, naar gelang het belang van de wijzigingen die we doorvoeren.

Bovenaan deze Verklaring kan u zien wanneer deze laatst werd gewijzigd ("Datum laatste wijziging”).